Säätiön nimi ja kotipaikka

1 §   Säätiön nimi on Haukkalan säätiö ja kotipaikka Jyväskylä.

Tarkoitus

2 §   Säätiön tarkoituksena on edistää keskisuomalaiselta perustalta lasten ja nuorten mie- lenterveyttä tukemalla psykiatristen ja psyykkis-sosiaalisten häiriöiden sekä syrjäytymisen tutkimusta, ennalta ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta ja alan koulutusta sekä kehittämis- ja julkaisutoimintaa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvä-lisesti.

Tarkoituksen toteuttaminen

3 §   Säätiö toteuttaa tarkoitustaan toimialallaan myöntämällä apurahoja tutkimusryhmille ja tutkijoille, tukemalla osaamisen kehittämistä ja koulutusta, tiedonvälitystä, julkaisutoimintaa ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä tekemällä aloitteita ja esityksiä ja antamalla lau-suntoja. Säätiö voi myös perustaa tutkimuslaitoksen ja palkata siihen tutkijoita ja tutkimuksen apuhenkilökuntaa tai rahoittaa heidän palkkaamistaan.

Säädepääoma

4 §   Säätiön säädepääomaksi on luovutettu kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä voi olla sidottuja tai vapaita rahastoja. Säätiöllä on oikeus vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Pääomasta kertyvä tuotto ja säätiölle kertyvät muut varat muodostavat käyttörahaston, jota käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Säätiölle lahjoitettujen varojen käytössä on noudatettava lahjoittajan määräyksiä.

Hallitus

5 §   Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2015 vuosikokouksen päättyessä.
Säätiön ensimmäisen hallituksen jäsenet valitsee säätiön perustaja. Seuraaviksi toimikausiksi valinnan suorittaa säätiön hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kut-susta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

6 §   Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään
yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Hallituksen jäsenten palkkio

7 §   Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

Vuosikokous

8 §   Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:
1)    käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus
2)    päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle
3)    määrättävä kokouspalkkion suuruus
4)    valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden kirjanpitoa ja hallintoa
5)    valittava hallituksen jäsenet.

Säätiön nimen kirjoittaminen

9 §   Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

10 §   Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava huhtikuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

11 §   Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.
Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Säätiön sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

12 §    Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa tai säätiö voidaan sulauttaa toiseen tarkoitukseltaan olennaisesti samankaltaiseen säätiöön. Sääntöjen muuttamiseen tai säätiön sulauttamiseen toiseen tarkoitukseltaan olennaisesti samankaltaiseen säätiöön tai säätiön lakkauttamiseen tarvitaan päätös, jota kannattaa vähintään ¾ kaikista hallituksen jäsenistä. Nämä päätökset
on hyväksyttävä kahdessa hallituksen kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kolme kuukautta. Sääntömuutokselle tai sulauttamiselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus ja lakkauttamiselle Patentti- ja  rekisterihallituksen  suostumus.

13 §   Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.