Lapsiohjelma 2018

Haukkalan säätiö rakentaa lapsiystävällistä Keski-Suomea

Haukkalan säätiö toimii aktiivisesti valtakunnallisesta LAPE-ohjelmasta rahoitetussa maakunnallisessa ”Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi” –hankkeessa ja on ottanut sen osana vastuulleen maakunnallisen lapsiohjelman kehittämisen. Tavoitteena on rakentaa laajasti eri toimijoiden kanssa yhteistyössä Keski-Suomea, joka tunnetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana. Lähtökohtina lapsiohjelmalle ovat uusin tutkimustieto sekä laajasti kansainvälisesti hyväksyt yhteiskunnallisen toiminnan periaatteet. Lapsi- ja perhepolitiikan muutosohjelma (LAPE) on Juha Sipilän hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja heidän omien voimavarojensa vahvistaminen. Hankkeessa tehdään kokonaisvaltaista uudistusta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä, yhteensovitettuja, oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita. Haukkalan säätiö on osallistunut aktiivisesti muutosohjelman käynnistämiseen sekä kansallisella että maakunnallisella tasolla.

Yhtenäinen lasta arvostava lapsikäsitys

Lapsiohjelma lähtee lapsikäsityksestä, joka on kehitetty tietoperustaisesti the Alliance for Childhood European Network Group –organisaation piirissä. Se sisältää ymmärryksen lasten ja nuorten ominaislaadusta, tarpeista, hyvinvoinnista ja osallisuudesta oman elämänsä ja tulevaisuuden aktiivisina toimijoina. Tämä lapsikäsitys koskee kaikkia alle 18-vuotiaita nuoria:

· Lapsella on sisäsyntyinen potentiaali kasvaa, oppia ja kommunikoida sekä osallistua omalla tavallaan ja omine oikeuksineen ja velvollisuuksineen yhteisönsä toimintaan.
· Lapsi on aktiivinen toimija omassa elämässään ja suhteessa toisiin ihmisiin. Lapsi ei ole kohde, jota tungetaan aikuisen valitsemaan muottiin.
· Aikuiset, jotka ovat herkkiä lapsen tarpeille, auttavat lapsen ainutlaatuisuuden    kehkeytymisessä.
· Lasten vuorovaikutuksen ja suhteiden laatu aikuisiin ja toisiin lapsiin vaikuttaa heidän kasvuunsa ihmisinä joko myönteisesti tai kielteisesti.
· Lapset luovat kanssamme maailmaa ja muuttavat sitä
· Inhimillinen kehitys on yksilön ainutlaatuisuuden kehkeytymisprosessi, johon vaikuttavat keskenään vuorovaikutuksessa olevat biologiset, psykologiset, sosiaaliset, kulttuuriset, henkiset ja yhteiskunnalliset tekijät.

Lapsen oikeudet ja oikeudenmukainen, kestävä yhteiskunta

Lapsiohjelman yhteiskunnallisena lähtökohtana on Lapsen Oikeuksien sopimus, jonka Suomi on allekirjoittanut. Nuorten oikeudet ja osallisuus lähtevät lasten oikeuksista. Sopimusta soveltaa mm.Unicefin  Lapsiystävällinen kunta -ohjelma. Toisena perustana on Kestävän kehityksen peruskirja (Earth Charter), johon eri maiden kansalaisjärjestöt ovat koonneet oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävät eettiset perusperiaatteet. Julistus on toiveikas näkemys tulevaisuudesta ja samalla kehotus toimintaan. Sen pääperiaatteet ovat: I Elämän kunnioittaminen ja vaaliminen, II Ekologinen koskemattomuus, III Sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus ja IV Demokratia, väkivallattomuus ja rauha. Julistuksen mukaan meidän tulee neuvokkaasti kehittää ja soveltaa visiota kestävän kehityksen elämäntavasta niin paikallisella kuin kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisellakin tasolla. Nämä periaatteet sisältyvät YK:n kestävän kehityksen tavoiteagendaan 2030, joka astui voimaan 2016. Sen tavoitteet voidaan ryhmitellä viiteen laajempaan kokonaisuuteen: rauha, yhteistyö, ihmiset, planeetta ja hyvinvointi.