Toimintatapoja

Tarkoituksensa ja visionsa toteuttamiseksi Haukkalan säätiö toimii useilla tavoilla, kuten järjestämällä vuosittaisia seminaareja ja foorumeja, tekemällä kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, julkaisutoiminnalla, joka tähtää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, ja palkitsemalla väitöskirjojen tekijöitä tutkimuksesta, joka käsittelee lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää elämän laatua ja palveluita.

Haukkalan säätiö pyrkii rakentamaan Keski-Suomeen toimintaympäristöä, jossa eri alojen asiantuntijat pääsevät verkottumaan keskenään yli toimialarajojen. Se pyrkii olemaan ketterä organisaatio, joka nostaa esiin ajankohtaisia, katveeseen jääneitä ongelmia.

Ensimmäiseksi laajemmaksi tehtäväkseen Haukkalan säätiö otti lapsi- ja perhepalvelujen käyttäjien tukemisen Jyväskylää koskevan palveluverkkoselvityksen  laatimisella, joka valmistui 2015. Sen valmistelua tuettiin foorumin järjestämisellä.

Toisena suurena tehtävänä on ollut Keski-Suomen lapsiohjelman  valmistelu.

Vuosittainen toiminta käy ilmi toimintakertomuksista.

Seminaarit

Haukkalan säätiö järjestää avoimia ja ilmaisia seminaaritilaisuuksia, joissa nostetaan esiin vierailuluentojen tukemana ajankohtaisia lasten elämään liittyviä kysymyksiä. Useiden seminaarien teemoja on syvennetty Haukkalan säätiön järjestämissä foorumeissa, joista on laadittu yhteenvetoja.

Tutustu seminaareihin tarkemmin täältä

Foorumit

Haukkalan säätiön asiantuntijafoorumit ovat kutsupohjaisia tilaisuuksia lasten parissa työskenteleville toimi- ja luottamushenkilöille, järjestöjen edustajille ja tutkijoille. Foorumeissa on lyhyitä alustuksia ja Haukkalan säätiön hallituksen jäsenten puheenjohdolla käytäviä ryhmäkeskusteluja yli toimialarajojen. Asiantuntijafoorumeissa seminaarien teemoja ja muita valittuja aiheita syvennetään keskustelemalla käytännön toimintaan osallistuvien keskisuomalaisten asiantuntijoiden kanssa.

Tutustu foorumeihin tarkemmin täältä.

Yhteistoiminta

Tehtäviensä toteuttamiseksi Haukkalan säätiö toimii yhteistyössä Keski-Suomen kuntien ja valtion hallinnon edustajien, Jyväskylän yliopiston, järjestöjen ja muiden säätiöiden kanssa. Keski-Suomen lapsiohjelmaa valmisteltiin osana Juha Sipilän hallituksen kärkihankeohjelmaa (2015-2018): Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelma  (LAPE) yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen liiton kanssa. Päivi Fadjukoff toimi Keski-Suomen LAPEssa maakunnallisen LAPE-ryhmän puheenjohtajana.

Lea Pulkkinen puolestaan toimi tämän kärkihankkeen valtakunnallisen tieteellisen neuvoston varapuheenjohtajana ja toimitti tässä ominaisuudessa julkaisun Kohti yhteistä lapsikäsitystä, 2018.

Yhteistyö on ollut tiivistä myös Jyväskylässä toimivan Niilo Mäki säätiön kanssa. Lea Pulkkinen on toiminut sen hallintoneuvoston puheenjohtajana ja Päivi Fadjukoff hallituksen puheenjohtajana. Muita yhteistyötahoja asiantuntijavaihdon merkeissä ovat mm. ITLA, Nuorten Keski-Suomi ry. ja Suomen Unicef.

Haukkalan säätiöllä on tiivis yhteys myös Unescon toiminnan piiriin kuuluvan Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion kanssa. Yhteisenä tavoitteena on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta koulussa oppituntien ohella myös korkealaatuisen harrastustoiminnan muodossa.

Kansainvälinen toiminta

Haukkalan säätiön toiminta perustuu strategian mukaisesti tutkimuslähtöisyyteen ja laajaan kansalliseen ja kansainväliseen verkottumiseen. Kukin Haukkalan säätiön hallituksen jäsen on verkottunut omalla alallaan kansainvälisesti ja edistää osaltaan Haukkalan säätiön yhteisiä tavoitteita. Säätiö itsessään on myös kansainvälisesti verkottunut.

Haukkalan säätiö kutsuttiin vuonna 2013 jäseneksi Brysselistä käsin johdettuun lapsuuden laatua edistävään verkostoon The Alliance for Childhood, European Network Group (AFC-ENG), www.allianceforchildhood.eu (ks. myös Haukkalan säätiön englanninkieliset kotisivut). Haukkalan säätiön hallituksen puheenjohtaja kutsuttiin AFC-ENGin hallituksen jäseneksi 2015.

Osallistuminen Allianssin toimintaan antaa virikkeitä ja kansainvälisiä yhteyksiä säätiön toiminnalle.

Verkosto järjestää Euroopan parlamenttitalossa Brysselissä vuosittain useita esitelmätilaisuuksia jostakin lapsuuden laatua koskettavasta aiheesta. Tilaisuuden isäntänä/emäntänä toimii joku Euroopan Parlamentin jäsen. Haukkalan säätiön piiristä tehtyjen aloitteiden ansiosta esitelmätilaisuuksien suomalaisina emäntinä/isäntinä ovat toimineet Anneli Jäätteenmäki, Henna Virkkunen, Hannu Takkula ja suomalaisina esitelmöitsijöinä Maria-Kaisa Aula, Heikki Lyytinen, Lea Pulkkinen, Irmeli Halinen ja Eeva Anttila.

Allianssi julkaisee esitelmiin ja kutsuttuihin artikkeleihin pohjautuen kirjasarjaa: Improving the Quality of Childhood in Europe. Lea Pulkkinen on osallistunut kirjasarjan toimittamiseen vuodesta 2014 lähtien (volyymit 5–7) ja julkaissut artikkeleita myös volyymeissa 3 ja 4.

Kirjasarjan artikkelit on vapaasti ladattavissa sivulta www.allianceforchildhood.eu/publications

Julkaisutoiminta

Haukkalan säätiön julkaisuja

Paasio Hanna (2020) Pieniä tekoja. Työpajasarja lukiolaisten uupumuksen ehkäisemiseksi. Verkkojulkaisu saatavana: https://www.haukkalansaatio.com/wp-content/uploads/2021/01/Lukiolaisten-uupumus-raportti.pdf

Paasio Hanna (2020) Jyväskylä tutuksi kaikille nuorille aikuisille Jyväskylässä. Verkkojulkaisu saatavana: https://www.haukkalansaatio.com/wp-content/uploads/2021/01/Jyvaskyla-tutuksi-raportti.pdf

Paasio, Hanna (2020) Hei mitä sä pelaat? … vai sometatko sä? Verkkokeskustelu nuorten ja vanhempien kohtaamisesta digiteemojen äärellä. Verkkojulkaisu saatavana: https://www.haukkalansaatio.com/wp-content/uploads/2021/01/Hei-mita-sa-pelaat-raportti.pdf

Pulkkinen, L. & Fadjukoff, P. (2018). Keski-Suomen lapsiohjelma: Lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskuntaan. Jyväskylä: Haukkalan säätiö sr. Verkkojulkaisu saatavana: https://haukkalansaatio.com/lapsiohjelma2018/

Lapsiystävällinen Keski-Suomi: Keski-Suomi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana. (2017). Jyväskylä: Haukkalan säätiö sr. Saatavana:  http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2017/10/KESKI-SUOMEN-LAPSIOHJELMA.pdf

Hallman, E. & Karhinen-Soppi, A. (2015) Lasten, nuorten ja perheiden palveluverkko Jyväskylässä 2015. Jyväskylä: Haukkalan säätiö sr. Saatavana: http://www.haukkalansaatio.com/wp-content/uploads/2016/09/palveluverkkoselvitys-2015-_14-8-2015pdf.pdf 

Säätiön piirissä toimivien julkaisuja (2013-)

Seuraavassa on joitakin Haukkalan säätiön piirissä toimivien henkilöiden julkaisuja, jotka liittyvät läheisesti säätiön tehtäviin. Näiden henkilöiden täydelliset julkaisuluettelot on saatavissa heiltä itseltään.

Pulkkinen, L. (2022). Lapsen hyvinvointi alkaa kodista. Jyväskylä: PS-kustannus.

Pulkkinen, L. (2019) Lapset tarvitsevat kasvamisen rauhaa myös myöhäislapsuudessa. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti: NMI-Bulletin, 29, (4), 58-67. Saatavana: https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/12/bulletin_4_2019_6_pulkkinen.pdf

Fadjukoff, P. (2018) Hyvinvointiosaamista Suomesta koko maailmalle! Edelläkävijänä Keski-Suomen ihmislähtöisen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. Saatavana: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/59284/978-951-39-7494-7.pdf

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. (Tuomas Kurttila.) Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2018:1. http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2018/02/LA_eduskuntakertomus_2018_netti_SU.pdf

Pulkkinen, L. (2018). Kohti yhteistä lapsikäsitystä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 12. Helsinki: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino. Saatavana: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-086-0

Matthes, M., Pulkkinen, L., Clouder, C., & Heys, B. (toim.) (2018). Improving the quality of childhood in Europe. Vol. 7. Brussels: The Alliance for Childhood European Network  Foundation. – Introduction (Matthes & Pulkkinen) sekä muut artikkelit (14) saatavana: www.allianceforchildhood.eu/publications

Rönkä, A., Ekonen, M., Tammelin, M., & Turja, L. (2018). Management in the 24/7-society raises concerns of fairness and social responsibility. Social Responsibility Journal, 14 (3), 670-684. doi:10.1108/SRJ-06-2017-0100 Open Access

Rönkä, A., Malinen, K., Metsäpelto, R.-L., Laakso, M.-L., Sevón, E., & Verhoef-van Dorp, M. (2017). Parental working time patterns and children’s socioemotional wellbeing: Comparing working parents in Finland, the United Kingdom, and the Netherlands. Children and Youth Services Review, 76, 133-141. doi:10.1016/j.childyouth.2017.02.036 Open access

Rönkä, A., Malinen, K., Sevón, E., Metsäpelto, R.-L., & May, V. (2017). Positive parenting and parenting stress among working mothers in Finland, the UK and the Netherlands: Do working time patterns matter? Journal of Comparative Family Studies, 48 (2), 175-196.

Sevón, E., Rönkä, A., Räikkönen, E., & Laitinen, N. (2017). Daily rhythms of young children in the 24/7 economy: A comparison of children in day care and day and night care. Childhood, 24 (4), 453-469. doi:10.1177/0907568217704048 Open access

Tammelin, M., Malinen, K., Rönkä, A., & Verhoef, M. (2017). Work Schedules and Work–Family Conflict Among Dual Earners in Finland, the Netherlands, and the United Kingdom. Journal of Family Issues, 38 (1), 3-24. doi:10.1177/0192513X15585810 Open access

Pulkkinen, L. (2017). Human development from middle childhood to middle adulthood: Growing up to be middle-aged. (Yhteistyössä Katja Kokon kanssa). London: Routledge. Avoimen tiedon julkaisu: www.doi.org/10.4324/9781315732947 

Laakso, M.-L., & Rönkä, A. (2016). Työelämän muutokset valuvat lasten arkeen. Ruusupuiston uutiset. Retrieved from https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-1/tyoelaman-muutoks… Open access

Verhoef, M., Tammelin, M., May, V., Rönkä, A., & Roeters, A. (2016). Childcare and parental work schedules: a comparison of childcare arrangements among Finnish, British and Dutch dual-earner families. Community, Work and Family, 19 (3), 261-280. doi:10.1080/13668803.2015.1024609

Pulkkinen, L. (2016). An inspiring school day: An effort to transform research findings into policy. In M. Matthes, L. Pulkkinen, B. Heys, C. Clouder, & L. M. Pinto (Eds.), Improving the quality of childhood in Europe, Vol. 6 (pp. 52-69). Saatavana: www.allianceforchildhood.eu/publications

Pulkkinen, L. (2015). Innostava koulupäivä: Ehdotus joustavan koulupäivän rakenteen vakiinnuttamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:6. Saatavana: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-341-5

Metsäpelto, R.-L., Laakso, M.-L., & Rönkä, A. (2015). Koululaisten hoitojärjestelyt ja hyvinvointi 24/7-taloudessa. Yhteiskuntapolitiikka, 80 (1), 5-18. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502121583

Kekkonen, M., Rönkä, A., Laakso, M.-L., Tammelin, M., & Malinen, K. (2014). Lapsiperheet 24/7 -taloudessa. In J. Lammi-Taskula, & S. Karvonen (Eds.), Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 (pp. 52-70). Teema / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 21. Helsinki, Finland: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Pulkkinen, L. & Metsäpelto, R-L. (2014). Kerhotoiminta tukee oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä ja koulusuoriutumista. NMI – Bulletin, 24 (3), 31-43.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014. Eriarvoistuva lapsuus. Lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa. (Tuomas Kurttila.) Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:3.

Pulkkinen, L. (2013). Goals for the Decade of Childhood 2012-2022 based on ten pillars of a good childhood: a Finnish perspective. In B. Heys, M. Matthes, & P. Sullivan (Eds.). Improving the quality of childhood in Europe 2013 (Vol. 4, pp. 158-171). Saatavana: www.allianceforchildhood.eu/publications

Kannanottoja ja blogeja

Haukkalan Säätiön hallituksen jäsenten kannanottoja ja blogeja ajankohtaisista asioista:

Palkinnot

Haukkalan säätiö myöntää joka toinen vuosi järjestettävien Perhetutkimuksen päivien yhteydessä Lea Pulkkisen palkinnon väitöskirjalle, joka käsittelee lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää elämän laatua ja palveluita. Perhetutkimuspäivien järjestelytoimikunta valitsee palkintoehdokkaat, joista lopullisen valinnan on tehnyt Lea Pulkkinen.

Haukkalan säätiön myöntämän Lea Pulkkisen palkinnon ovat saaneet:

2020: Noora Heiskanen: Children’s needs for support and support measures in pedagogical documents of early childhood education and care (2019). University of Jyväskylä.

2018: Jallu Lindblom: Significance of early family environment on children’s affect regulation : From family autonomy and intimacy to attentional processes and mental health (2017). University of Tampere, Finland

2016: Antti O.Tanskanen. Isovanhemmat, vanhempien lastenhankinta ja lasten hyvinvointi. [Grandparents and children’s well-being.] (2014), University of East Finland.

2014: Antti Kärnä. Effectiveness of the KIVA antibullying program. (2012). University of Turku.

Lea Pulkkisen palkinto vuosina 2000-2012