Haukkalan säätiön sr tarkoitus on määritelty vuonna 2013 rekisteröidyissä säännöissä.

Haukkalan säätiön tarkoituksena on säätiön sääntöjen toisen pykälän mukaan edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä tukemalla psykiatristen ja psyykkis-sosiaalisten häiriöiden sekä syrjäytymisen tutkimusta, ennalta ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta ja alan koulutusta sekä kehittämis- ja julkaisutoimintaa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan toimialallaan (sääntöjen kolmannen pykälän mukaan) myöntämällä apurahoja tutkimusryhmille ja tutkijoille, tukemalla osaamisen kehittämistä ja koulutusta, tiedonvälitystä, julkaisutoimintaa ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä tekemällä aloitteita ja esityksiä ja antamalla lausuntoja. Säätiö voi myös perustaa tutkimuslaitoksen ja palkata siihen tutkijoita ja tutkimuksen apuhenkilökuntaa tai rahoittaa heidän palkkaamistaan.

Säätiö on asettanut päämääräkseen vahvistaa sellaista yhdessä toimimisen kulttuuria alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

Haukkalan säätiö asetti vuonna 2021 lähivuosien tavoitteen, vision, seuraavasti:

Haukkalan säätiö on vuonna 2026 edistänyt kokonaisnäkemystä lasten mielen hyvinvointiin kytkeytyvistä tekijöistä Haukkalan säätiön hyvinvointimallin ja kansallisen lapsistrategian mukaisesti.

Samassa yhteydessä säätiö määritteli toimintastrategiansa:

Tavoittelemme visiota lapsilähtöisesti, tutkimusperustaisesti ja kokemusperustaisesti. Lähtökohtina ovat lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin kannalta merkittävien näkökohtien monipuolinen esiin tuonti ja sillanrakentajuus siten, että toiminta perustuu verkottumiseen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.

Lapsilähtöisyys
Edistämme toiminnallamme lapsen edun toteuttamista YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti lapsen vanhempien tai laillisten huoltajien kasvatustehtävää tukien. Lapsilla tarkoitetaan YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti alle 18-vuotiaita.

Tutkimusperustaisuus
Aloitteemme, tuen kohteiden valinta ja kannanottomme pohjautuvat tieteelliseen tietoon, tiedon tuottamiseen tieteellisin menetelmin tai pitkäjänteiseen kehittämistyöhön.

Kokemusperustaisuus
Lapseen ja hänen lähiyhteisöönsä vaikuttaa laajempi yhteiskunta erilaisine järjestelmineen ja ratkaisuineen. Arvostamme ja hyödynnämme kokemustietoa sekä kokonaisvaltaista ymmärrystä lasten hyvinvoinnista.

Sillanrakentajuus
Sillanrakentajana edistämme toimijoiden vahvaa verkostoitumista sekä vanhemman, lapsen ja lapsiperhetoimijoiden sujuvaa ja moniarvoista yhteistyötä.