Olemme päivittäneet palveluverkkoselvitystä, jonka voit ladata tästä (pdf): Palveluverkkoselvitys 14.8.2015

Raportin esipuhetta lainaten: ”Tässä raportissa hahmotetaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä palveluverkkoa Jyväskylässä. Raportissa tarkastellaan 0–19-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen kohdennettuja palveluita. Selvitys ulottuu vauvaikäisen palveluverkosta toisen asteen koulutustaan lopettelevan nuoren palveluverkkoon. Selvityksessä on mukana myös palveluja, jotka ovat pariskuntia, vanhempia ja perheitä varten.

Raportin ensimmäisessä luvussa kuvataan, millaisia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevia palveluita palveluverkosta löytyy. Lukuun kaksi on listattu tietyn ikäiselle lapselle ja nuorelle sekä vanhemmille tarjolla olevat palvelut. Päättävässä luvussa tulkitaan kentän toimijoiden esittämiä näkemyksiä lasten ja perheiden tarpeista sekä palveluverkon toimivuudesta.

Selvitys on tehty Haukkalan säätiön toimeksiannosta. Idea selvityksestä syntyi säätiön järjestämässä ”Lapsille ja nuorille hyvinvointia yhteisvoimin” -asiantuntijaseminaarissa lokakuussa 2013. Säätiössä nähtiin tarpeelliseksi hahmottaa lapsia ja perheitä tukevien palveluiden kokonaisuutta ja koota tietoa yksittäisistä palveluista ja niiden tarjoajista. Tiedon kokoamisen ajateltiin olevan askel kohti eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistämistä päämääränä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.

Raportti on tehty kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa YTM Elina Hallman kokosi tietoa erityisesti lasten ja perheiden palveluista keskittyen kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalveluihin. Toisessa vaiheessa YTM Anu Karhinen-Soppi lisäsi raporttiin erityisesti nuorten palveluita, kriisipalveluita sekä kulttuurin, liikunnan ja vertaistoiminnan palveluita. Raportin ensimmäisessä vaiheessa hahmottui toimiva rakenne raportille, jonka pohjalta jatkettiin myös toisessa vaiheessa. Toisessa vaiheessa raporttiin lisättiin suorat internetlinkit sekä otsikko- että tekstitasolle. Raporttia voidaan jatkossa vielä täydentää ja tehdä muita tarvittavia lisäselvityksiä.

Selvitys on toteutettu maalis-kesäkuussa 2014 sekä huhti-toukokuussa 2015. Tietoa kerättiin pääasiallisesti henkilöhaastatteluin, organisaatioiden www-sivuilta sekä pieneltä osin myös kirjallisista esitemateriaaleista ja ilmoitus­tauluilta. Haastatellut henkilöt olivat palveluita tuottavien tahojen avainhenkilöitä. Haastatteluista valtaosa toteutettiin kasvotusten, loput puhelimitse. Selvityksen pohjustukseksi haastateltiin myös muutamaa vanhempaa palveluiden asiakkaina ja käyttäjinä.

Selvitystyö ja raportin kirjoittaminen on ollut paitsi tiedon hakua, etsimistä ja luettelointia myös raamien ja rajausten tekemistä. Palveluiden ja erilaisten toimijoiden kirjo osoittautui heti alussa val­tavaksi suhteessa kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja resurssien rajallisuuteen. Rajaamista on tehty seuraavanlaisin periaattein:

  • Raporttiin on sisällytetty tarkempaa tietoa erityisesti palveluista, jotka on kohdennettu lapsille, nuorille 19-ikävuoteen asti ja heidän perheilleen.
  • Raportissa painottuu julkisen ja kolmannen sektorin toiminta.
  • Raportti on yleinen katsaus keskittyen ns. peruspalveluihin. Tästä poiketaan kuitenkin paikoin, esimerkkinä lasten ja nuorten psykiatria ja terapiapalvelut.
  • Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on mukana paljon hankemuotoista toimintaa. Hankkeille on tyypillistä, että niiden toiminta kestää kahdesta kolmeen vuotta. Osa hankemuotoisista palveluista jatkaa toimintaa hankkeen loputtuakin, mutta iso osa loppuu ulkopuolisen rahoituksen päätyttyä. Raporttiin ei ole pääsääntöisesti otettu mukaan hankkeiden toimintaa, sillä raportista on pyritty tekemään aikaa kestävä kuvaus palveluverkosta.”
Kategoriat: Julkaisut